Google Translatelänk till annan webbplats

  |  Om webbplatsen  |  

Kontakt

  

Till startsidan

Elevens ABC - bra att veta, Karlskoga

Här hittar du grundläggande information om skolan och om dina studier.

Aktuell information

På våra informations-TV som finns i entréerna hittar du dagsaktuell information.

Arbetsmiljö

Möckelngymnasiet – Karlskoga är arbetsplats för ca 900 personer, elever och personal. Alla har rätt till en bra arbetsmiljö och det får vi genom att respektera varandra och ta ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö.

Ordningsregler

På skolan finns några få men viktiga ordningsregler som gäller elever så väl som personal.
På Möckelngymnasiet:
o Uppträder vi trevligt mot varandra
o Kommer vi i tid till lektioner och annan planerad verksamhet
o Tar alla med sig nödvändigt material till lektionerna
o Stör ingen på lektionstid
o Tolereras inte olovlig frånvaro
o Är det rökförbud på hela skolans område
Förrutom ovantsående regler som gäller ALLA har varje program egna ordningsregler.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

På skolan finns en likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Klagomål och synpunkter

På Möckelngymnasiet – Karlskoga gör vi vårt bästa för att skolan och dina studier ska fungera bra. Tyvärr händer det ibland att något fungerar mindre bra och då vill vi att du berättar det för oss. Om du har synpunkter eller klagomål på något som rör skolan eller studierna så ska du i första hand vända dig till berörd lärare, personal eller din mentor för att diskutera frågan. Om du inte tycker att ni hittat en lösning på problemet eller att du inte blir lyssnad på så kan du gå vidare till din rektor. Du har också möjlighet att lämna synpunkter elektroniskt via gymnasieförvaltningens hemsidalänk till annan webbplats.

Dina studier

Att studera på gymnasiet skiljer sig en del från studierna på grundskolan. Alla gymnasieprogram består av ett antal kurser som du läser under dina tre år. Varje kurs på gymnasiet motsvaras av ett antal poäng (50, 100, 150 eller 200 poäng) och alla gymnasieprogram består av kurser som tillsammans omfattar 2 500 poäng. De allra flesta kurserna läses under ett år och sedan får du betyg på kursen. Det betyder alltså att du får betyg på ett antal kurser redan i årskurs ett, sedan får du ytterligare betyg på andra kurser i årskurs två och tre.

Gymnasieexamen

När du avslutar dina studier på gymnasiet så kan du få en högskoleexamen om du gått ett studieförberedande program och en yrkesexamen om du gått ett yrkesförberedande program.

För att få en gymnasieexamen, högskoleförberedande eller yrkesförberedande måste du uppfylla följande:
Du måste ha lägst betyget E på kurser som tillsammans utgör 2250 poäng
Kurserna i svenska, engelska, matematik samt gymnasiearbetet måste alltid vara godkända dvs du måste lägst ha betyget E på dessa kurser.

Utöver ovanstående så finns det för varje program krav på att du måste ha läst vissa specifika kurser för att få en gymnasieexamen.

Utvecklingssamtal och omdömen

Varje termin kommer din mentor att kalla dig till ett utvecklingssamtal, om du är under 18 år kallas även dina vårdnadshavare. Utvecklingssamtalet ger dig möjlighet att tillsammans med din mentor diskutera dina studier, dina mål med studierna samt hur du trivs på skolan och annat som är av betydelse för att du ska ha en bra gymnasietid.

Dina lärare ska fortlöpande informera dig om hur du ligger till i respektive kurs och vid två tillfällen per läsår anger lärarna ett skriftligt omdöme som visar hur du ligger till i varje kurs.

Betyg

Som tidigare beskrivits så får du betyg på varje avslutad kurs. Det finns sex olika betygssteg:
A
B
C
D
E
F = ej godkänt betyg
Dina lärare ska i respektive kurs ta upp med dig vad som krävs för att uppnå de olika betygsstegen.

Observera att det betyg som du får efter varje kurs är det betyg som du sen får i din gymnasieexamen. Det är endast kurser med betyget F d.v.s. icke godkänt betyg som du har rätt att antingen läsa om eller göra en så kallad särskild prövning på för att höja ditt betyg under din gymnasietid.

Stöd och hjälp i studierna

Dina lärare är de som i första hand ska stötta dig i studierna så att du kan nå dina mål. Om du av olika anledningar behöver särskilt stöd så kan din rektor efter utredning besluta om att skolan ska erbjuda dig särskilda stödinsatser. Detta beslutas i så fall i ett åtgärdsprogram som utformas tillsammans med dig och dina vårdnadshavare om du är under 18 år.

Studievägledning

På skolan finns två studie- och yrkesvägledare. De kan hjälpa dig med information som gäller studierna under dina gymnasietid och om fortsatta studier och arbete efter gymnasiet.

Alla gymnasieprogram har 200 gymnasiepoäng individuellt val. Det betyder att du ska välja kurser, vanligtvis en kurs om 100 poäng i årskurs två och en kurs om 100 poäng i årskurs tre. Det är viktigt att du inför dessa val diskuterar med studie- och yrkesvägledare eftersom ditt val kan ha stor betydelse för framtida studier och yrkesliv.

Byte av studieinriktning

Ibland händer det att det val man gjort till gymnasiet inte känns rätt. Om du vill byta studieinriktning är det viktigt att du tar kontakt med studie- och yrkesvägledare för att så snabbt som möjligt undersöka om det finns möjlighet att byta studieinriktning.

Elevhälsa

Skolsköterska

På skolan finns två skolsköterskor. Under årskurs ett kommer du att kallas till ett hälsosamtal. Hälsosamtalet omfattar en allmän hälsokontroll med undersökning av längd och vikt. Skolsköterskorna kan även hjälpa dig med enklare sjukvårdinsatser eller om du har frågor om din hälsa.

Skolläkare

Besök hos skolläkare bokas via skolsköterskan

Kurator

På skolan finns två kuratorer. Till kurator kan du vända dig om du behöver någon att prata med . Vanliga frågor som kuratorn får handlar om skolsituationen, personliga problem, relationer, mobbing/kränkning, stress, droger, studieekonomi och vardagsjuridik.

Elevinflytande

Som elev har du rätt att ha inflytande över din utbildning och din arbetsmiljö. På skolan finns det ett antal råd som ger dig möjlighet till inflytande i olika frågor.

Elevråd

Ett elevråd är en förening där alla eleverna på en och samma skola är medlemmar; medlemskapet är automatiskt och gratis och elevrådet företräder samtliga elever på skolan. Ett elevråds syfte är att skapa en bättre skola och en mer givande skolgång för sina medlemmar.

Varje klass väljer två representanter till elevrådet, en ordinarie och en suppleant. Vid elevrådets årsmöte väljs sedan ordförande, sekreterare och kassör. Som elevrådsrepresentant har du rätt att få ledigt från skolarbetet i den utsträckning som krävs för uppdraget. Du har också rätt att få hjälp och stöd med den utbildning som du missar på grund av ditt elevrådsuppdrag

Elevskyddsombud

Enligt arbetsmiljölagen är skolan en arbetsplats och därför gäller arbetsmiljölagen även för eleverna. På skolan finns där för elevskyddsombud.

Varje gymnasieprogram väljer två elevskyddsombud. Elevskyddsombuden får varje år en grundläggande utbildning i arbetsmiljö. Elevskyddsombuden deltar också i de skyddsronder som genomförs varje termin. Som elevskyddsombud har du rätt att få ledigt från skolarbetet i den utsträckning som krävs för uppdraget. Du har också rätt att hjälp och stöd med den utbildning som du missar på grund av ditt uppdrag som elevskyddsombud.

Klassråd

Varje vecka finns en avsatt tid på schemat för klassråd. På klassrådet kan eleverna diskutera olika frågor som är angelägna för studierna, arbetsmiljön och trivseln. Klassrådet är elevernas eget forum och eleverna beslutar själva vilka frågor de vill diskutera. Din mentor finns dock tillgänglig på klassrådet och inleder vanligtvis klassrådet med aktuell information som rör skolan eller klassen. Er rektor deltar gärna på klassrådet om det är frågor som klassen vill diskutera med rektor.

Programråd

Samtliga yrkesförberedande program har programråd där representanter från branscher och företag har inflytande över utbildningen. Dessa programråd kan se lite olika ut beroende på program men i de allra flesta så finns representanter från eleverna med. Om du går på ett program som har elevrepresentation i ett programråd så kommer din mentor att informera om detta.

Inflytande över dina studier

För att du ska lyckas med dina studier är det viktigt att du får vara med och påverka på vilket sätt kunskaperna ska inhämta och redovisas. Inför varje kurs och varje nytt kursavsnitt så ska därför din lärare i samråd med dig och klassen besluta om hur du och klassen på bästa sätt ska genomföra kursen eller kursavsnittet. 

Frånvaro

På Möckelngymnasiet finns rutiner för frånvaroPDF. Nedan följer kort information om vad som gäller vid frånvaro.

Sjukanmälan

Om du blir sjuk så ska du anmäla detta till skolans expedition. Det är din vårdnadshavare som ska sjukanmäla dig om du är omyndig. Sjukanmälan ska göras varje påbörjad sjukdag om det inte är uppenbart att du kommer att vara sjuk under en längre period. Vid längre tids sjukdom är det viktigt att du eller dina vårdnadshavare kontaktar din mentor eller rektor så att ni tillsammans kan planera eventuella studier under din sjukdomstid.

Om du blir sjuk under skoldagen och måste gå hem så meddelar du det till din mentor eller till skolans expedition.

Ledigheter

Om du behöver vara ledig för exempelvis läkarbesök och liknande så ska du lämna in en ledighetsansökan.

Skolk

Som otillåten frånvaro, det vill säga skolk, betraktas all frånvaro som inte är anmäld sjukfrånvaro eller beviljad frånvaro. På Möckelngymnasiet råder nolltolerans mot skolk.

Mat och dryck

På restaurangtorget hittar du skolrestaurangen och skolans cafeteria.

Skolrestaurangen

Det är många som ska äta lunch under en dag både elever och personal För att undvika köer så är det viktigt att den schemalagda tiden för lunch följs.

Cafeteria

Det är elever från flera av skolans program som driver cafeterian. Utbudet i skolans cafeteria har en hälsoprofil, som innebär att du inte kan köpa läsk eller godis i cafeterian.

Dela:
Sidansvarig: Jan Strid   /    Uppdaterad 2014-08-07 13.52 av Marina Bredesen

Möckelngymnasiet Degerfors
Parkgatan 2, 693 80 Degerfors
0586-617 94 , 0586-610 00

Möckelngymnasiet Karlskoga
Mårbackavägen 7, 691 83 Karlskoga
0586-616 05 / 613 08, 0586-610 00