Meny

Skolsköterska och skolläkare

Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare och omfattas av hälso- och sjukvårdssekretess. Uppdraget är att bevara och förbättra elevens hälsa och verka för sunda levnadsvanor. Skolläkarbesök bokas via skolsköterska.

Hälsofrämjande arbete

Alla elever i årskurs 1 erbjuds ett hälsosamtal hos skolsköterskan. Besöket innefattar en allmän hälsokontroll med undersökning av längd och vikt. Vid besöket berörs frågor om elevens skolsituation, kamratrelation, hälsoproblem, kost, sömn, fysisk aktivitet, pubertet, alkohol, tobak och narkotika. Syftet med besöket är att lyfta elevens egna resurser och förmåga att ta ansvar för sin hälsa och sitt välbefinnande.  

Förebyggande arbete

Genom det riktade förebyggande arbetet som skolsköterskan utför främjas elevens skolprestation och goda levnadsvanor. Att tidigt upptäcka, förebygga och förhindra ett riskbeteende eller sjukdom ger eleven goda förutsättningar att klara sin utbildning.  

Enklare sjukvårdsinsatser

Elever har möjlighet att söka skolsköterskan för enklare sjukvårdsinsatser och konsultation av hälsoproblem som skolsköterskan kan hänvisa eller remittera till annan lämplig instans.

Samverkan

Elevhälsans medicinska del samverkar med primärvården, ungdomsmottagningen, barn- och ungdomsmottagningen, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, vuxenpsykiatriska kliniken, övriga landstingskliniker, kost- och folkhälsoförvaltningen och socialtjänsten.

Vill du besöka oss? Kom förbi och se om vi är lediga. Ring oss gärna innan om du vill vara säker på att vi är där och kan ta emot dig.

Uppdaterad 2018-08-21 11.57 av Sara Malmborg Norberg