Meny

Ordningsregler Möckelngymnasiet

Möckelngymnasiet är vår gemensamma arbetsplats och tillsammans ansvarar
vi för att ha en god arbetsmiljö. Vi är rädda om varandra och våra lokaler. Vi
skräpar inte ned och hjälps åt att hålla snyggt.

Trygghet, studiero och ordningsfrågor

 • Inga former av trakasserier eller kränkande behandling tolereras
 • Läraren leder arbetet i klassrummet och uppgjorda regler i klassrummet
  ska följas
 • Alla ska komma i tid och ha med materiel till lektioner och annan
  planerad verksamhet
 • När lärare upptäcker fusk eller plagiat anmäls detta till rektor för vidare
  utredning
 • Mobiltelefoner och annan digital utrustning får endast användas efter
  överenskommelse med undervisande lärare och får då inte störa andra
 • Elevskåpen får endast användas för förvaring av skolmateriel och
  personliga tillhörigheter som är nödvändiga under skoldagen


Alkohol, narkotika och tobak

 • Det är förbjudet att röka inom skolans område
 • Det är förbjudet att vara drog- eller alkoholpåverkad på skolan

Sanktioner om ordningsreglerna inte följs

Skolans plan mot diskriminering och kränkande behandling följs.

Sanktioner i enlighet med Skollagen kap. 5.
Exempel på sanktioner är utvisning ur klassrum, kvarsittning, skriftlig varning
och i sista hand avstängning från skolan.

Skolans drog- och alkoholpolicy följs. Vid misstanke om droger i skolans lokaler
kan genomsökning med narkotikahund göras.

Skolan har en allmän befogenhet att kontrollera att skåpen används på det sätt
som är avsikten. Skolledningen kan alltså öppna och visitera skåpen utan att
det anses vara en husrannsakan. Om skolledningen öppnar ett skåp erbjuds
eleven att vara närvarande.

Uppdaterad 2020-08-17 13.23 av Jessica Sjögren